Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu jest https://kunsst.com/

Administratorem danych jest Jakub Klimas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Klimas z siedzibą przy KOSINA 389A, 37-112 KOSINA, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 8151691354, REGON 367187623, numer telefonu 792 422 344 , oraz e-mail: kunsst.contact@gmail.com zwany dalej jako Administrator.

Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie jest https://kunsst.com/

  1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług, możliwy jest po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
  3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
  4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
  5. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
  6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.